Farlig eller elektrisk avfall

Farlig og elektrisk avfall skal ikke i restavfallet!

Selv små mengder farlig avfall i restavfallet kan gjøre stor skade på miljø i hav, luft og jord. Derfor er det viktig å levere farlig avfall til Remiks sin returstasjon eller andre passende leveringssteder. Farlig avfall er gratis å levere!

Hvor kan ulike typer farlig avfall leveres?

Våre returstasjoner tar i mot de fleste typer farlig avfall, men noen ganger er det enklere å levere til butikk. Avhengig av hva du skal levere, har du flere muligheter.

Hva er viktig ved levering av farlig avfall?

Ved levering av farlig avfall, bruk originalemballasje så langt det er mulig. Våre medarbeidere må klassifisere og pakke avfallet før det transporteres videre for gjenvinning eller destruksjon. Det kan skape farlige situasjoner dersom ulike farlige stoffer blandes. Må du bruke annen emballasje enn den originale ønsker vi at emballasjen merkes tydelig med hva innholdet er.

Elektroniske eller elektriske produkter (EE-avfall)

Den enkleste måten å bli kvitt dette avfallet på, er å levere det til butikker som selger tilsvarende produkter. Disse har plikt å tilby løsninger for å ta i mot slikt avfall. Remiks tar også i mot EE-avfall på våre returstasjoner.

Batterier

Alle batterier skal leveres til gjenvinning og skal ikke kastes sammen med restavfallet. Remiks opplever hvert år flere branntilløp på grunn av batterier i restavfallet. De kan enten leveres tilbake til selgere av tilsvarende batterier eller på våre returstasjoner.

Spillolje

Kan leveres til våre returstasjoner.

Dekk

Kan du levere til våre returstasjoner. Om du kjøper nye dekk til bilen din, kan du også levere de gamle til forhandleren du kjøper nye hos. 

Vinduer

Isolerglassvinduer kan inneholde farlige stoffer som PCB, klorparafin, ftalater eller asbest og må leveres i hel stand. Remiks tar i mot slike vinduer våre returstasjoner. For mer informasjon se glassportalen.no

Asbest/eternitt? Her er det spesielle regler!

På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefales det at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger arbeidstilsynets anbefalinger ved håndtering av asbest.

Se video av hvordan du pakker asbest før levering.

Hvordan gjenvinnes farlig avfall?

Rett behandling av farlig avfall er spesielt viktig. Det kan medføre alvorlige konsekvenser for nærmiljøet dersom denne typen avfall ikke håndteres forskriftsmessig. Det meste spesialavfallet blir sendt videre til forskjellige behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes, mens annet blir forsvarlig lagret eller destruert.

Veldig mye farlig avfall havner fortsatt i naturen, men heldigvis er det et område som er sterkt regulert og innsamling og gjenvinning blir stadig bedre.

En del farlig avfall kan utgjøre ressurser om det blir ivaretatt på riktig måte, og kan gjenvinnes til nye materialer. For eksempel har olje stor gjenvinningsverdi og det er etablert ordninger for innlevering av spillolje slik at det blir omgjort til ny olje. EE-avfall, som er en stor gruppe avfall, har høy gjenvinningsverdi. Metallene blir til nye metaller, plast til nye plastmaterialer og gasser, oljer etc blir også omgjort til råmaterialer til nye produkter. Alle typer batteri kan gjenvinnes ved gjenvinningsanlegg i Europa.