Farlig Avfall bedrift

Hva er farlig avfall?

Ifølge avfallsforskriften er farlig avfall: 

“Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Farlig avfall kan eksempelvis være olje, maling, batterier, kjemikalier, lysstoffrør og lignende.

 

Vi hjelper deg med avfallet

Du som virksomhet har ansvar for å vurdere om avfallet du produserer er farlig. Dette er ikke alltid lett å vurdere og Remiks bistår gjerne med rådgivning og analyse knyttet til dette. Les mer om ulike typer farlig avfall under avfallsforskriften.

Ta kontakt med oss å få hjelp med spørsmål knyttet til farlig avfall! 

Som næringsvirksomhet har du deklarasjonsplikt! 

Alle som driver næringsvirksomhet har deklarasjonsplikt for frakt og behandling av farlig avfall. Bedrifter har ikke anledning til å lagre farlig avfall i mer enn ett år og har krav til levere til godkjent mottak fra første kilo. Utfylling av deklarasjonsskjema skal skje digitalt.

Farlig avfall inneholder miljøgifter, stoffer som kan gi opphav til miljøgifter eller andre helse- og miljøskadelige stoffer og må derfor behandles forskriftsmessig, etter regler satt ned av statlige myndigheter.