Remiks skyter fart

I Miljørapporten for 2020 har vi valgt å sette fokus på matavfall. Matkasting har store miljøkonsekvenser da matproduksjon og matsvinn utgjør en av verdens største CO2-utslipp.

I Remiks håndterer vi flere tusen tonn matavfall i året og nærmere ti kilo matavfall hvert eneste minutt. Det viktigste er å kaste minst mulig mat, men når maten først er kastet skal vi sikre at avfallet blir håndtert på best mulig måte. I dag komposterer Remiks matavfallet, nå tar vi sikte på at matavfallet kan fylles på som biogass på kjøretøy om et par år. Miljørapporten for 2020 setter fokus på mat, matsvinn og matavfall.  

Sammen med våre samarbeidspartnere jobber Remiks systematisk, for å endre holdninger og adferd knyttet til avfall og miljø hos hver og en av oss.  Og det nytter. Tromsø har mange ivrige matreddere som fortjener skryt for innsatsen. Sammen med byens butikker bidro Tromsøværingene til at over 18 000 poser med overskuddsmat ble reddet gjennom appen Too Good To Go i 2020.   

En av våre gode samarbeidspartnere, Svein Gunnar Karlstrøm i Framtiden i våre hender nord, forteller at å kaste mat betyr å kaste penger ut av vinduet. Matkasting har også store miljøkonsekvenser da matproduksjon og matsvinn utgjør en av verdens største CO2-utslipp. Maten vi kaster i Norge er faktisk nok til å mette 800 000 personer. 

Matsentralen i Tromsø er et annet praktisk eksempel på en viktig aktør som jobber for å bekjempe matsvinn. I 2020 omfordelte Matsentralen 162 tonn med mat som ellers ville blitt kastet. Slike organisasjoner har i tillegg et sosialt aspekt og er avgjørende for mange når utforutsette hendelser inntreffer. Da permitteringer og oppsigelser inntraff på grunn av Covid-19 var Matsentralen redningen for mange.  

Remiks ønsker å bidra og være med på å påvirke til mindre matsvinn og bedre utsortering av matavfall, slik at vi kan videreforedle det til viktige råvarer. I overgangen fra å være en avfallsaktør til å bli en råvareprodusent, innså vi tidlig at kilden til suksess ligger i krysningspunktet mellom teknologi, kunnskap og engasjement.  

Et av våre viktigste mål de neste årene er å etablere et biogassanlegg i nord. Om vi i framtiden kan produsere biogass av matavfallet vil vi spare landsdelen for rundt 5300 tonn CO2 hvert år. Denne sparingen utgjør nesten det dobbelte av Remiks sine årlige utslipp. En slik miljøgevinst kommer dermed hele samfunnet til gode.  

Ett år med pandemi har satt sine spor for mange virksomheter. For Remiks sin del har pandemien påvirket klimaregnskapet i positiv retning. Klimaregnskapet for 2020 viser en nedgang på utslipp på 16 %. Det er det grunn til å være stolt av! 

Foto: David Jensen/Remiks

Det har vært viktig for oss å sette tydelig retning i det strategiske arbeidet til konsernet, slik at vi kan nå våre ambisjoner. Derfor har vi i 2020 utarbeidet Remiks sin nye strategiplan med basis i både økonomi, miljø og samfunn, noe som vil gi Remiks fart og handlekraft inn mot 2030. Strategien bygger videre på Remiks sine verdier: Nyskapende, tilgjengelig, miljøbevisst og pålitelig. 

Remiks forvalter et viktig samfunnsansvar og er et verktøy for god avfallshåndtering i samfunnet, og ambisjonene våre er høye.​ Vi skal være best på ressurshåndtering i nord og vi skal styrke vår posisjon i markedet.​ Hvorfor? Fordi våre barn og framtidens generasjoner fortjener, at vi behandler verdens reneste natur og største ressurser etter de høyeste standardene som er. 

Britt Mathisen Limo​ 
Adm. direktør, Remiks Miljøpark