REMIKS

MILJØRAPPORT

2020

REMIKS SKYTER FART

MATAVFALLET

I Remiks håndterer vi flere tusen tonn matavfall i året og nærmere ti kilo matavfall hvert eneste minutt. Det viktigste er å kaste minst mulig mat, men når maten først er kastet skal vi sikre at avfallet blir håndtert på best mulig måte.

Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks Miljøpark

Gjennom å tilrettelegge for velfungerende avfallssystemer og fokusere på både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning, vil Remiks være en pådriver for å redusere utslipp og sikre at verdier ikke går til spille.

%

I 2019 ble hele 17% av all tilgjengelig mat i verden kastet…

… dette tilsvarer

tonn matavfall...
0
%

… samtidig lider 11% av verdens befolkning av sult.

Alle land som har målt matsvinn, viste betydelige nivåer og det er uavhengig av inntektsnivå. Hvis matsvinn og matavfall var et land, ville det være den tredje største kilde til klimagassutslipp.

tonn spiselig mat kastet i Norge i 2018...
0

… dette utgjør

kilogram per innbygger
0

Men i 2020 har Tromsøværingene vært ivrige matreddere og reddet

0

Poser med overskuddsmat gjennom
Too Good Too Go-appen

LENE KALLUM, TOO GOOD TO GO

Nærhet til produktene øker innsatsen vår med å redusere matsvinn, og er en helt avgjørende del av vår forretningsmodell. Når Too Good To Go først kom, så vi med en gang at dette var en fin måte å ivareta det matsvinnet vi hadde.

Pandemien påvirker klimaregnskapet positivt

Et år med pandemi har satt sine spor for mange virksomheter. For Remiks sin del har pandemien påvirket klimaregnskapet i positiv retning. Siden 2019 har Remiks hatt en nedgang i utslipp på 16 %. Hovedårsaken til denne nedgangen er overgangen fra diesel til biodiesel på Remiks Husholdning sine kjøretøy

Tilnærmet normal drift i et uvanlig driftsår

Vi gjorde alt vi kunne for å opprettholde innsamling av avfall. Og det klarte vi ved hjelp av strenge smitteverntiltak, ingen smittetilfeller og bare noen få i karantene. Det er vi både stolte og glade over.

%

Etter oppgradering av Remiks sitt sorteringsanlegg, er sorteringsgrad på rundt 97 % og over

Folks bruk av Returstasjonen økte med 25 %

Materialgjenvinningen gikk noe ned på grunn av mer restavfall

Styret i Remiks Miljøpark. Fra venstre: Jørn Eilertsen, Arild Sandvik, Hilde Grimstad, Berit Kristoffersen, Pål Julius Skogholt, Tone Marie Myklevoll og Ketil Arnesen

Styrets årsberetning for 2020

Som følge av koronasituasjonen er det gjennomført særskilte kontinuitets- og risikovurderinger, og selskapet har gjort nødvendige tilpasninger i driften for å kompensere for effekten av pandemien. Selskapet har solid egenkapital, god dialog med bankforbindelse og vurderer tilgangen på kvalifisert arbeidskraft som god.

På lag med Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap velger samarbeidspartnerne med omhu. Remiks er en fremoverlent partner som hele tiden utfordrer oss, slik at vi utvikler oss som organisasjon og samarbeidet vårt videre. Remiks ble samarbeidspartner i 2015, og et av de første ressursselskapene som startet et samarbeid med oss på landsbasis.

tema matavfall og nyheter fra året som gikk

Klikk for å filtrere på tema

Remiks skyter fart

I Miljørapporten for 2020 har vi valgt å sette fokus på matavfall. Matkasting har store miljøkonsekvenser da matproduksjon og matsvinn utgjør en av verdens største CO2-utslipp.

Les mer »

Matsvinn er et globalt problem

Verdens Matvareprogram er klar på at mye må gjøres, for å få ned matsvinn og matavfall i verden. 931 millioner tonn mat eller hele 17 % av all mat som var tilgjengelig i verden i 2019, ble kastet

Les mer »

Strategi fram mot 2030

Remiks vil, gjennom å tilrettelegge for velfungerende avfallssystemer og fokusere på både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning, være en pådriver for å redusere utslipp og for å sikre at verdier ikke går til spille.

Les mer »

Et nytt Remiks Næring

Remiks Næring og Remiks Produksjon bestemte seg for å fusjonere til ett selskap i 2020. Som et felles Remiks Næring er selskapet klar for framtidens utfordringer og muligheter.

Les mer »

Populært å besøke Remiks

Det å komme på besøk til Remiks Miljøpark er meget populært. Koronasituasjonen gjorde at vi måtte stenge ned anlegget for besøkende i størsteparten av 2020.

Les mer »

Når returordningen kollapser

Returordningen i Norge innebærer at produsenter og importører, har ansvar for å finansiere gjenvinning av produktene sine når de blir til avfall – eksempelvis plastemballasje. Det vil si blåposen i Tromsø og Karlsøy.

Les mer »

Etablering av Avfallsklynge Nord

Remiks tok i 2020 initiativ til å utvikle et nettverkssamarbeid i avfallsbransjen i Nord-Norge, med mål om å utarbeide felles strategier og plattformer for grønn omstilling og sirkulær økonomi i vår region​.

Les mer »

Remiks skal være best på ressurshåndtering i nord og vi skal styrke vår posisjon i markedet. Hvorfor? Fordi våre barn og framtidens generasjoner fortjener, at vi behandler verdens reneste natur og største ressurser etter de høyeste standardene som er.

Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks Miljøpark

Ansatte i Remiks