Strategi fram mot 2030

Remiks vil, gjennom å tilrettelegge for velfungerende avfallssystemer og fokusere på både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning, være en pådriver for å redusere utslipp og for å sikre at verdier ikke går til spille.

Remiks sin strategi fram mot 2030 er forankret i forventningene fra eierkommunene våre i Tromsø og Karlsøy, visjonen, verdiene våre og FNs bærekraftsmål 9, 11, 12 og 13 som vi har gjort til våre egne. 

Strategien beskriver de overordnede strategiske målene for både de lovpålagte og de forretningsmessige tjenestene som Remiks leverer, til innbyggerne i Tromsø og Karlsøy og næringslivet i regionen. 

Remiks har en viktig rolle 

Våre viktigste virkemidler for å lykkes er engasjerte ansatte, satsing på innovasjon og økt kompetanse, målrettet kommunikasjon og samarbeid.  

Søppel er ikke bare søppel, men ressurser! Remiks har en viktig rolle i påvirkningen av innbyggerne sine holdninger til disse ressursene, og vi skal være et tydelig bindeledd mellom avfallsbransjen og materialprodusentene, for å oppfordre til gjenbruk og materialgjenvinning. 

Umiddelbar handling er viktig for å begrense ressursknapphet, bekjempe klimaendringene og konsekvensene som vil følge. Remiks skal bidra til at vi i fellesskap med eierne, innbyggerne, myndighetene og samarbeidspartnere, reduserer avtrykket vårt og øker avkastningen både innen økonomi, miljø og samfunn fram mot 2030. 

Utvikle gode regionale løsninger 

I 2018 kom EU til enighet om at de innen 2035 skal materialgjenvinne 65 % av avfallet.  Målet ble også innført i Norge. Remiks ønsker å ha en tydelig rolle og være en pådriver for lokale og regionale løsninger, som gjør at vi kan medvirke til at vi når målet.

– Det betyr at vi må investere betydelig i infrastruktur, tilpasse dagens system og innsamlingsløsning i forhold til en økt befolkning og endringer i demografi, og styrke kommunikasjonsarbeidet inn mot innbyggerne, sier Britt Mathisen Limo, administrerende direktør i Remiks. Dessverre er ikke tilgangen på råstoff utømmelig, og da må vi ta godt vare på og utnytte det vi allerede har hentet ut.  Samtidig må vi skape gode systemer for å ta vare på miljøet og forhindre forsøpling. Med godt samarbeid med innbyggerne og næringslivet i regionen, tar vi skritt for skritt i riktig retning, mener hun.  

Ledergruppen i Remiks, fra venstre Øivind Østbø, utviklingssjef, Britt Mathisen Limo, adm. direktør, Gøril Bergmann, daglig leder i Remiks Husholdning, Gunn Hansen, økonomisjef, Chris Hudson, daglig leder i Remiks Næring og Kari H. Slaattelid, kommunikasjonssjef. Foto: Remiks/David Jensen.

Remiks er overbevist om at kilden til suksess ligger i krysningspunktet mellom teknologi, kunnskap og engasjement. Ønsket om økt langsiktighet har vært gjennomgående, samtidig som Remiks sine mål og ambisjoner må komme enda tydeligere fram. En godt forankret strategi gir Remiks fart og handlekraft inn mot 2030.

– Våre ansatte er vår viktigste ressurs i dette arbeidet. Og sammen med eierne, innbyggerne, myndigheter og samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt, jobber vi dedikert inn mot å nå de samme bærekraftsmålene, avslutter Britt Mathisen Limo.