Matavfall fra Nord-Norge blir drivstoff og gjødsel

Nord-Norge går sammen for å investere 300 millioner kroner i fremtidens miljøløsninger. 50.000 tonn matavfall skal få nytt liv fra 2024.

Hvert år deponeres 50.000 tonn matavfall fra Lofoten i sør til Nordkapp i nord. Under komposteringen produseres naturgass som i dag slipper ut i atmosfæren. Siden 2021 har Remiks og Avfallsservice jobbet med å etablere Rå Biopark i Skibotn, der den skal investeres i et moderne anlegg for produksjon av biogass, bio-CO2 og biokull.

Et nordnorsk samarbeid

Rå Biopark er et samarbeid mellom 26 kommuner, blant annet Hålogaland Ressursselskap IKS i Harstad/Narvik og Remiks Miljøpark AS i Tromsø med 33 % eierandel hver, samt en rekk mindre selskaper. Matavfallet skal leveres fra 40 kommuner i hele Nord-Norge.

Matavfall er i dag en ganske uutnyttet ressurs. I Remiks har vi en klar strategi om å utnytte avfallet bedre og samtidig redusere CO2-avtrykket. Med moderne teknologi skal vi hente ut energien fra det organiske avfallet og utnytte restene til å skape helt nye produkter.

– Rå Biopark er jo et veldig unikt konsept der nordnorske kommuner går sammen for å finne bærekraftige løsninger. Med oss på laget har vi også privat næringsliv, matprodusenter og det offentlige. Rå Biopark er et miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk kinderegg, og er langt mer bærekraftig enn dagens kompostering, forteller Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks.

Klimanøytralt drivstoff

I dag produseres det kompostjord av matavfallet som kommer til Skibotn. Ved etableringen av Rå Biopark vil 50.000 tonn med matavfall, som tilsvarer 2000 vogntog, bli omgjort til flytende biogass. Flytende biogass er et klimanøytralt drivstoff som blir tilgjengelig fra fyllestasjoner i Tromsø, Bjerkvik og Alta.

Rå Biopark har også mottatt støtte til kjøp av 15 biogassbiler og til etablering av fyllestasjonene. Målet er å ha nesten 80 langtransportbiler i drift på flytende biogass i 2035. Det tilsvarer et forbruk på 3 millioner liter diesel per år, og et stort bidrag for å få gjennomført et grønt skifte i nord.

Produksjon av biokull og gjødsel

Rå Biopark skal ikke bare produsere biogass, men også biokull og en gjødselfabrikk. Totalt vil investeringen i Rå Biopark være på rundt 300 millioner kroner. Av dette er det søkt om 56 millioner kroner i støtte fra Enova bare til biogass-delen av anlegget.

Rå Biopark er en stor miljøteknologisk satsing. Potensialet for kutt i klimagassutslipp er enorme. Produksjonen av flytende biogass fra «bananskall» utgjør en energiproduksjon på 50 GWh og tilsvarer energiforbruket til 2500 husstander. Det vil også utgjøre 10 % av Norges forbruk av biogass. Går alt etter planen blir det byggestart i 2023, og den første lastebilen drevet på flytende biogass vil kunne kjøre ut av anlegget innen utgangen av 2024.

Relaterte artikler