Strategi 2021-2030

Forord

Da våre foreldre og besteforeldre vokste opp så ble det laget ting av høy kvalitet som kunne brukes lenge og kansje gå i arv. Det var lange tradisjoner på å reparere det som ble ødelagt, eller å finne nye bruksområder helt til tingene var utslitt. Vi brukte ikke mer enn vi trengte, søppel var et fremmedord og godt håndtverk ble høyt verdsatt.

På 70-tallet så vi en dreining da de første deponiene så dagens lys og vi gikk over til å grave ned det vi ville bli kvitt. Og fra 90-tallet og utover har vi hatt ei rivende utvikling der vi har gått fra søppel – til avfall – og til ressurser.

Allerede i 1987 la Brundtlandkommisjonen frem rapporten “Our common future”. Der blir bærekraftig utvikling definert som en utvikling som sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare. Mange år senere, i 2018, kom EU til enighet om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65% av avfallet. Dette målet ble også innført i Norge. Dessverre er ikke tilgangen på råstoff utømmelig, og da må vi ta godt vare på og utnytte det vi allerede har hentet ut. Samtidig må vi også skape gode systemer for å ta vare på miljøet og forhindre forsøpling. Og med godt samarbeid med innbyggerne og næringslivet i regionen tar vi skritt for skritt i riktig retning!

Remiks forvalter et viktig samfunnsansvar og er et viktig verktøy for god avfallshåndtering i samfunnet, og ambisjonen vår er intens: Vi skal være best på ressurshåndtering i nord og vi skal styrke vår posisjon i markedet.

Hvorfor? Fordi våre barn fortjener at vi behandler verdens reneste natur og største ressurser etter de høyeste standarder.

Denne strategiplanen tar utgangspunkt i tidligere strategiplaner i konsernet og bygger videre på våre verdier som er like aktuelle i dag som den gang de ble etablert; Nyskapende – Tilgjengelig – Miljøbevisst – Pålitelig.

Vi er overbevist om at kilden til suksess ligger i krysningspunktet mellom teknologi, kunnskap og engasjement. Ønsket om økt langsiktighet har vært gjennomgående, samtidig som våre mål og ambisjoner må komme tydelig fram. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og samarbeid for å nå målene er vårt sterkeste virkemiddel. Remiks kan være stolt av det vi har oppnådd så langt, og en godt forankret strategi gir oss fart og handlekraft inn mot 2030.

Britt Mathisen Limo
Adm. dir.

Sammendrag

Remiks sin strategi fram mot 2030 beskriver de overordnede strategiske målene for både de lovpålagte og de forretningsmessige tjenestene, som konsernet leverer til innbyggerne i eierkommunene og næringslivet i regionen.

Strategien er forankret i eiernes forventninger, våre verdier, vår visjon og FNs bærekraftsmål. Gjennom å tilrettelegge for velfungerende avfallssystemer og fokusere på både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning, skal Remiks være en pådriver for å redusere utslipp og for å sikre at verdier ikke går til spille. Våre viktigste virkemidler for å lykkes er engasjerte ansatte, satsing på innovasjon og økt kompetanse, målrettet kommunikasjon og ikke minst samarbeid. Derfor er vår visjon: Vi tar ansvar. Sammen.

Avfall er ikke bare avfall, men ressurser. Remiks har en viktig rolle i påvirkningen av menneskers holdninger til disse ressursene, og vi skal være et tydelig bindeledd mellom avfallsbransjen og materialprodusenter for å oppfordre til ombruk og materialgjenvinning.

Umiddelbar handling er viktig for å begrense ressursknapphet, bekjempe klimaendringene og konsekvensene som vil følge. Remiks skal bidra til at vi i felleskap med våre eiere og interessenter reduserer vårt avtrykk og øker avkastningen fram mot 2030.

Visjon

VI TAR ANSVAR. SAMMEN

Hva vi skal oppnå

Tilrettelegge for velfungerende avfallssystem.

Fokusere på økonomisk, miljø-og samfunns-messigavkastning

Sikre at verdier ikke går til spille

Være en pådriver for å redusere utslipp

Hvordan skal vi klare det?

Engasjerte ansatte og effektiv drift

Samarbeid for å nå målene

Målrettet kommunikasjon

Innovasjon og kompetanse

Våre verdier

Miljøbevisst

Pålitelig

Nyskapende

Tilgjengelig

Fra avfallshåndtering til råvare-produksjon i arktiske strøk

Remiks er Nord-Norges største avfallsselskap og har sine røtter tilbaketil 60-tallet og da Tromsø kommune innførte en kommunal renovasjonsordning. Gjennom mange år med stadige omorganiseringer og endringer, ble konsernet Remiks etablert i 2010, bestående av 4 selvstendige aksjeselskap. I dag består konsernet at 3 heleide selskap der morselskapet, Remiks Miljøpark, eies av Tromsø kommune og Karlsøy kommune, I tillegg har konsernet to heleide datterselskap: Remiks Husholdning og Remiks Næring. Remiks Miljøpark og Remiks Husholdning er å anse som offentligrettslige organ i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

Morselskapet er ansvarlig for overordnet strategi og forretningsutvikling, drift og forvaltning av konsernets faste eiendommer, samt er ansvarlig for stab- og støttefunksjoner fortilknyttede selskaper. Remiks Husholdning utfører sine tjenester i utvidet egen regi for eierkommunene, mens Remiks Næring leverer avfallstjenester til næringslivet i fri konkurranse. I 2019 ble Renovasjonsrådet etablert for å sikre at eierkommunene har kontroll over selskapet på samme måte som de har over egen virksomhet. Formålet med konsernet er, gjennom sine eierinteresser, å være totalleverandør av avfallstjenester, Vi skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning og skal yte alle våre tjenester på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Les mer om vår historie på vår hjemmeside.

Navnet Remiks

Remiks var opprinnelig resultatet av en prosess der man ønsket å finne et navn som ikke inneholdt ord som «miljø», «avfall» eller«-verk», samtidig som det måtte være tidløst. Ved å kombinere begrepene «Renovasjon», «Miljø» og «Kompetansesenter» kom man etter hvert fram til Remiks som både handler om å endre ting og om å gjøre noe på nytt.

Vårt samfunnsansvar

Remiks sitt fremste mål er å få ned avfallsmengden, og at det avfallet vi samler inn fra forbrukere, bedrifter og industri går til gjenbruk og gjenvinning. Remiks vil prioriteresamarbeid med forbrukere, bedrifter og industri, for å øke forståelsen av verdien i det avfallet som produseres. Avfall er viktige råvarer. Remiks har gått fra å være en avfallsaktør til å bli en råstoffleverandør, ved hele tiden å ha fokus på hvordan vi kan utnytte det råstoffet vi samler inn på best mulig måte. Gjennom vårt samfunnsoppdrag kan vi spare på verdifullenaturressurser, som kommende generasjoner har krav på.

Deleide datterselskap

I tilleggtil konsernets kjernedrift, har vi også eierinteresser i flere selskap som vi eier sammen med andre, Disse deleide selskapene er komplementæretil eierselskapenes egen aktivitet, og svarer til formålet med konsernet med å være totalleverandør av avfallstjenester.

Alta Fjernvarme AS

Arctic Waste Management AS

Origo Skitbotn AS

Avfallsmegling Nord AS

Vår visjon og våre verdier

"Vi tar ansvar. Sammen."

Strategien bygger både på Remiks sin visjon og våre tidligere strategier. Visjonen ble endret i 2022, og har sitt utspring i våre verdier, samt ønsket om å virkeliggjøre de ambisjonene eier hadde for etableringen av virksomheten i et konsern. Det å ha en samlende visjon som både angir retning og motiverer til innsats, er viktig både som byggestein og for å påvirke måloppnåelsen.
Det å tufte organisasjonen på “Vi tar ansvar. Sammen”, forplikter Remiks på flere plan. Gode holdninger skaper resultater og vi utfordrer oss selv til å være uredd, innovativ og «best i klassen». Våre handlinger skal til enhver tid være i tråd med våre holdninger og vår kunnskap, og samarbeid med andre relevante aktører i samfunnet skal stå i fokus.

Verdier

Miljøbevisst

Vi tar ikke snarveier og er oppdatert på miljø, klima og rammebetingelser. Vi forvalter ressurser på en ansvarlig måte, har høy kompetanse og benytter moderne teknologi. Vi går foran som gode eksempler i forhold til miljø, samfunn og økonomi, og deler kunnskapen med kol leger, kunder, inn byggere og samarbeidspartnere.

Nyskapende

Vi er åpnefor endringer og ser muligheter, gjennomfører ideer og holder oss oppdaterte. Vi tenker effektivisering i egen jobb og tar ansvar og initiativ. Vi er tilhengere av ny teknologi og fokuserer på muligheter.

Pålitelig

Vi er ærlige, redelige og ansvarsbevisste, og gjør det vi sier og lover. Vi overholder avtaler og følger lover og regelverk, og vi sorterer og gjenvinner slik vi lover og i henhold til kundenes forventninger.

Tilgjengelig

Det er lett å nå oss, vi deler kompetanse og er på tilbudssiden. Vi legger til rette for dialog og involvering, vi er fleksible og tilpasningsdyktige, er til stede og kommuniserer godt.

Viktige trender

Sirkulærøkonomi

I EU
EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi legger fram et mål om å skape minst mulig avfall og utnytte ressurser lengst mulig. Planen legger stor vekt på ansvaret som designere og produsentene har og sikter seg inn på å halvere avfallsmengdene innen 2030. For å nå målene i handlingsplanen, må det utvikles nye løsninger og kravtil hvordan avfall produseres, håndteres og gjenbrukes. EUs handlingsplan, i kombinasjon med mål om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2035, vil påvirke Remiks og norsk avfallspolitikk.
Nasjonalt
Klimakur 2030 etterspør smartere produksjon og design. Det legges vekt på tema som offentlige anskaffelser, produksjon av biogass og ettersortering av avfall. Nasjonale krav til løsninger for avfall-og ressurshåndtering forventes derfor å bli endret.
Regionalt og lokalt
Troms og Finnmark fylkeskommuneer opptatt av samarbeid mellom bransjer. Fremover vil slike samarbeid bli svært viktige, blant annet i arbeidet med å finnegode løsninger knyttet til de geografiske mulighetene vi har i Nord-Norge. I Tromsø kommunes Klima-, miljø- og energiplan, stilles det krav om at Remiks skal ha konkrete tiltak for å nå 65 % materialgjenvinning. Kommunen har også et mål om å tilrettelegge for, at Remiks skal kunne realisere etablering av en egen kretsløpspark innen 2025.
Previous slide
Next slide

Klima

I EU
EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi legger fram et mål om å skape minst mulig avfall og utnytte ressurser lengst mulig. Planen legger stor vekt på ansvaret som designere og produsentene har og sikter seg inn på å halvere avfallsmengdene innen 2030. For å nå målene i handlingsplanen, må det utvikles nye løsninger og kravtil hvordan avfall produseres, håndteres og gjenbrukes. EUs handlingsplan, i kombinasjon med mål om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2035, vil påvirke Remiks og norsk avfallspolitikk.
Nasjonalt
Klimakur 2030 etterspør smartere produksjon og design. Det legges vekt på tema som offentlige anskaffelser, produksjon av biogass og ettersortering av avfall. Nasjonale krav til løsninger for avfall-og ressurshåndtering forventes derfor å bli endret.
Regionalt og lokalt
Troms og Finnmark fylkeskommuneer opptatt av samarbeid mellom bransjer. Fremover vil slike samarbeid bli svært viktige, blant annet i arbeidet med å finnegode løsninger knyttet til de geografiske mulighetene vi har i Nord-Norge. I Tromsø kommunes Klima-, miljø- og energiplan, stilles det krav om at Remiks skal ha konkrete tiltak for å nå 65 % materialgjenvinning. Kommunen har også et mål om å tilrettelegge for, at Remiks skal kunne realisere etablering av en egen kretsløpspark innen 2025.
Previous slide
Next slide

Våre interessenter

Myndigheter -Regulatoriske krav og forventninger

Internasjonale og norske myndigheter viser tydelige tegn på at kravtil gjenbruk og resirkuleringvil øke. Frem mot 2030 er det sannsynlig at kravtil at produktdesign skal vektlegge produkters livssyklus. Dette kan føre til flere, men renere, fraksjoner som vil påvirke avfallsbransjens kapasitet og organisering.

Interesseorganisasjoner

I dag legger interesseorganisasjonene stor vekt på forbrukerne og avfallsprodusentene. Det forventes at fokuset vil rettes mer mot produktdesign og produkters livssyklus frem mot 2030.

Nyhetsmedier og sosiale medier

Remiks bruker ulike plattformer for å skape samfunnsdebatt og spre kunnskap knyttettil gjenbruk og gjenvinning. Nyhetsmedier og sosiale medier er viktige plattformer både redaksjonelt og markedsmessig. Redaksjonelle saker initiert av Remiks og mediene selv, forsterker vårt budskap, vår synlighet og vår tilgjengelighet.

Kunder - Husholdning

Frem mot 2030 forventes V det en gradvis nedgang i avfall per innbygger, blant annet på grunn av økende tilbud innen gjenbrukbare løsninger. Samtidig anslås det ikke en nedgang i total avfallsmengde i Tromsø, på grunn av forventet befolkningsvekst.

Samfunnet - Regionalt og lokalt

I regionen er det stort fokus på samarbeid både mellom avfallsselskapene og andre bransjer i næringslivet. Remiks har samarbeider allerede på mange områder, men innsatsen må forsterkes frem mot 2030 med vekt på faglige utfordringer regionalt og nasjonalt. Remiks har tatt rollen som en ansvarsbedrift der økonomi, miljø og samfunn vurderes i alle beslutninger. I lokalsamfunnet har Remiks en rolle som sysselsetter. Offentlig inntektskilde, informasjonskanal og kansje alle viktigst - en samarbeidspartner for lokale aktører.

Eiere

For eierkommunene er Remiks en sentral del av infrastrukturen. I tillegg er Remiks en viktig brikke, i formidling av kunnskap om miljø og ressurshåndteringtil innbyggerne. J· Mot 2030 forventes det at Remiks skal utarbeide langsiktige mål innen lavutslippsløsninger og sirkulærøkonomi. Eierkommunene har også uttrykt et tydelig ønske om økt finansiell avkastning fra selskapet, noe som må vurderes opp mot miljø- og samfunnsmessig avkastning.

Ansatte

Ansatte er Remiks viktigste ressurs. Våre ansatte skal føle tilhørighet og mening gjennom sitt arbeid, og da er det viktig å kunnesørgefortrygge arbeidsplasser og muligheter for kompetanse-utvikling. Vi må også løfte blikket mot fremtidens ansatte, som i større grad søker arbeidsplasser som tar samfunnsansvar og som bidrar i den grønne omstillingen.

Barn og unge

Remisk sitt virke er grunnet i at vi skal gjøre vårt for kloden blir en mer bærekraftig plass for de som kommer etter. Gjennom kunnskap- og bevisstgjøring vil alle barn og unge bli Remiks-ambassadører.

Kunder - Næring

Næringskunder uttrykker selvet ønske om å bli bedre på gjenvinning. Utfordringen er at utviklingen av sirkulære løsninger er kostbare, og det lønner seg ikke nødvendigvis økonomisk på kortsiktfor kunden åta løsningene i bruk. Her blir det nødvendig med samarbeid på tvers av bransjer, for skape ny teknologi og nye markeder slik at kundene når sine klimamålsetninger.

Leverandører

Enkelte av Remiks sine ressursstrømmer håndteres av eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt. Mot 2030 forventes det økende begrensninger knyttettil avfallseksport, som vil kreve nye løsninger for behandling i hele bransjen. Samtidig kan dette bidra til å øke verdien på avfallet i EU og Norge. Det forventes også flere reguleringer og kravtil å kunne spore avfallet gjennom verdikjeden, som igjen vil øke kravtil samarbeid med leverandører.

Hva påvirker våre valg de neste 10 årene?

Økonomi, miljø og samfunn
Remiks vil jobbe med hensyn til økonomi, miljø og samfunn. Disse tre områdene skai ligge til grunn og bli vurdert i alle beslutninger.
Forurenser betaler
Vi følger grunnprinsippet om at forurenser -produsentene og importørene - betaler. Det skal gi positive insentiver til husholdnings- og næringskunder, for å øke sorteringsgraden og redusere avfallsmengden.
Kunnskaps- og innovasjonssenter
Våre eiere har en forventning om at Remiks skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en pådriver innenfor tema knyttet til miljø og gjenvinning. Dette betyr at selskapet skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet og næringen gjennom kunnskap- og innovasjonsutvikling.
Klima- og miljøeffektive løsninger
Remiks forplikter seg til å bidra i Tromsø og Karlsøy sine klima- og miljøambisjoner. Det forventes økt interesse og betalingsvilje for klima- og miljøeffektive løsninger frem mot 2030, som kan bidra til langsiktig økonomisk verdiskaping.
Avfallsreduksjon og besparelse av råvarer
For å skape varige endringer i den sirkulære økonomien, er det et mål å redusere avfallsmengden og begrense uttaket av nye råvarer.
Avkastning
Det vil være spesifikke krav til finansiell avkastning fra våre eiere i tiden framover. I tillegg til å ivareta dette skal Remiks bidra til store verdier for miljøet og samfunnet rundt oss.
Previous slide
Next slide

En strategi forankret i FN's bærekraftsmål

Industri, innovasjon og infrastruktur

Avfallsteknisk infrastruktur må være på plass for at et samfunn skal fungere. FN har som ambi-sjon å oppgradere infrastruktur og om stil le næringslivet til å bli mer bærekraftig innen 2030. Dette innebærer en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennligeteknologiformer og industri-prosesser, der alle land oppfordres til å gjøre en innsatsetter egen evne og kapasitet.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjenvinningsbransjen representerer en viktig del av verdiskapingen i samfunnet og har et særlig ansvar i forhold til å prioritere lokale og regionale løsninger for samfunnets og miljøets beste, Innen 2030 har FN som mål at alle land skal bidra til en betydelig reduksjon i avfalls-mengden gjennom forbud, redusertforbruk, gjenvinning og ombruk,

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å minimere påvirkningen på miljø og klima, Bærekraftig livsstil og drift handler om å gjøre mer, med mindre ressurser, Ambisjonen er at man innen 2030 skal ha klart å redusere negative konsekvenser for innbyggerne, blant annet ved å legge særligvekt på avfallshåndtering.

Stoppe klimaendringene

Det er viktig med umiddelbar handling, for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem, Norge har som målsetning å redusere de nasjonale utslippene med 50-55 % innen 2030, FN har som ambisjon å styrke enkelt-personers og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Det strategiske arbeidet i Remiks

Strategien viser en tydelig retning for Remiks, og skal sikre at vi holder rett kurs med tanke på endrede ramme-betingelser og selskapets ambisjoner, formål, samfunnsansvar, verdier og visjon. Fremtidsbildet til Remiks og samfunnet forøvrig, preges av kontinuerlig endring. Strategien etablerer derfor overordnede ambisjoner som skal være relevante framtil 2030. Disse ambisjoneneskai dannegrunnlaget for mål- og handlingsplaner. Gjennom disse planene skal strategien settes ut i livet.

Remiks sin strategi er bygd opp etter følgende prinsipper:
I. Visjon som illustrer den overordnede retningen i selskapet.
II. Verdier definerer kulturen og hvem Remiks er,
III. Hva vi skal oppnå representerer fokusområder og ambisjonene våre.
IV. Hvordan vi skal klare det er virkemidlene som skal bidra til at vi oppnår vår visjon og våre mål.

Remiks sin strategi

 • Et offentlig dokument hvor formålet er å gi Remiks en tydelig retning og avklare ambisjoner som er grunnlagfor mål og handlingsplaner innen ulike områder
 • Presenterer overordnede fokusområder og ambisjoner
 • Er en robust strategi som tåler tidens tann
 • Et internt dokument hvor formålet er å operasjonalisere strategien, ved å sette gode mål som kan måles og etablere nøkkelindikatorer
 • Relevant måloppnåelse publiseres offentlig i årlig miljørapport
 • Målplanen har korteretidshorisont enn strategien for å kunne ta hensyn til endringer og kobles til langsiktig budsjettprosess
 • Bedriftsinternedokumenter som lages for Remiks Miljøpark, Remiks Husholdning og Remiks Næring. Formålet er å avklare årlige prioritertetiltak som skal gjennomføres, for å nå overordnet målplan og sikre at vi følger strategien
 • Handlingsplan koblestil årlig budsjettprosess

Våre amibsjoner - 4 strategiske fokusområder

Sørge for et velfungerende avfallssystem

Remiks skal bidra med innovasjon, og være en pådriver og initiativtaker for gode løsninger, Et velfungerende avfallssystem er kritisk for samfunnets funksjon, samtidig som det er nøkkelen i å gjøreavfall til ressurser.

Remiks skal:

 • Aktivt bidra i bransjens arbeid med å bedre samspillet mellom de som lager produkter, de som kaster dem og de som skal gjenvinne dem
 • Jobbe for produkt- og tjenesteinnovasjon innenfor infrastruktur, tekniske løsninger og transport
 • Utvikle og etablere en lokal og regional infrastruktur som legger til rette for klimanøytral transport og avfallshåndtering

Sikre at verdier ikke går til spille

Remiks har en avgjørende rolle i arbeidet med å gjøre avfall om til ressurser. Gjennom å prioritere lokale og regionale løsninger for samfunnet og miljøets beste, vil Remiks tilby kunder tjenester som fører til endring.

Remiks skal:

 • Ha et modernetjenestetilbud som er miljøvennlig, tilgjengelig og fleksibelt
 • Aktivt bidra for å nå de nasjonale målsetningene om materialgjenvinningfor både husholdninger og næringsliv
 • Gjennom kunnskapsbygging og informasjonsutveksling bidra til et bærekraftig samfunn, rent miljø og god livskvalitet for innbyggerne

Fokusere på økonomisk, miljø-og samfunnsmessig avkastning

Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å minimere påvirkningen på miljø og klima. Bærekraftig livsstil og drift handler om å gjøre mer, med mindre ressurser. For Remiks innebærer dette et fokus på både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning,

Remiks skal:

 • Gjennom høy kvalitet på gjenvinning av materialer og utnyttelse av energi skape ettertraktede råvarer
 • Ha fokus på driftskvalitet, og bruke potensialet i økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning i vår strategiske næringsutvikling
 • Samarbeide med de delene av næringslivet hvor det er størst potensial for økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig avkastning

Være en pådriver for å redusere utslipp

Norge har som målsetning å redusere de nasjonale utslippene med 50-55 % innen 2030. Tromsø har som ambisjon å redusere sine utslipp med 85 % innen 2030, og har gjennom Klima-, miljø- og energiplanen konkreteforventningertil Remiks sitt bidrag,

Remiks skal:

 • Bidra til at våre eiere når sine klima- og miljømål gjennom å redusere våre egne utslipp
 • Synliggjøre verdien av å redusere klimagassutslipp og gjennomføre og støtte tiltak som har dette til formål
 • Aktivt bidra i bransjens arbeid for å redusere klimagassutslipp

Våre virkemidler - hvordan vi skal klare det

Engasjerte ansatte og effektiv drift

De ansatte er selskapets viktigste ressurs, og deres engasjement, kompetanse og endringsvilje er viktig for hva Remiks skal oppnå innen 2030. Remiks sine ansatte jobber i et bredt spekter av fagområder. Vi skal ta et felles ansvar for at strategien blir en naturlig del av hver en keit sine arbeidsoppgaver. Det skal være en kulturfor kontinuerligfor-bedring hos alle ansatte. Fokus på effektiv drifter viktig, samtidig som Remiks skal skape både økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig verdi.

Målrettet kommunikasjon

Remiks sitt samfunnsoppdrag og sin verdiskaping er direkte knyttet til interessentenes kunnskap og holdninger til avfall og miljø. Verdiskapingen ligger i avfallsreduksjon og gjenbruk, samt innovative og kostnadseffektive løsninger. Kommunikasjon med fokus på økt kunnskap, er ett av hovedvirkemidlenefor å økesorteringsgrad og redusere avfallsvolumet hos innbyggere og næringslivet.

Samarbeid for å nå målene

Samarbeid er det kraftigstevirkemiddeletfor å oppnå ambisjonenetil Remiks. Remiks skal samarbeide i bransjen og med myndigheter, innbyggere, næringsliv og andre som kan bidra til et bedre miljø og økt bærekraft. Samarbeid fører til kunnskapsutveksling og nyskaping tilknyttetfelles utfordringer. Remiksvil vektlegge samarbeid med næringslivet, og på den måten bidra til en utvidet næringsvirksomhet i hele landsdelen.

Innovasjon og kompetanse

Innovative og bærekraftige løsninger, produktdesign og teknologi må inn i alle ledd i den sirkulære verdikjeden, noe som også vil kreve økt innsats innen digitalisering, samarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid. For å klare dette må Remiks satse mer på forskning, utdanning og kompetanse. Remiks skal jobbe aktivt inn motforsknings- og utdanningsmiljøer, for å sikre kompetanse, rekruttering, teknologisk utvikling og verdiskaping i den sirkulæreøkonomien.

Strategi 2021-2030