Remiks med de mest fornøyde kundene!

Remiks har gjennom år bygget opp høy tillit blant innbyggerne i Tromsø og Karlsøy. Folk føler at de blir tatt imot på en god måte. De synes tjenesten er gode og vel utført.

I 2022 ble det gjennomført en tilfredshetsanalyse for de avfallsbedrifter som deltok i benchmarkingen. Avfallsselskapene var spredt over det ganske land. Remiks kom best ut i denne analysen og kan sies å ha innbyggere som er meget tilfredse med de tjenestene vi utfører.  

“RHS (Remiks husholdningred.merk) kommer best ut av samtlige deltakere, både med hensyn til total ureflektert og total reflektert tilfredshet (87/84 poeng). Dette er svært bra resultater sammenliknet med tilsvarende undersøkelser Norfakta har gjennomført det siste året. Kundene er totalt sett svært fornøyde med RHS.

(utsnitt fra analyserapporten til Norfakta) 

Fornøyd med løsningene, usikker på sorteringen

Befolkningen er fornøyd med alt fra oppsamlingssystemene til den daglige innsamlingen og kundeservice generelt.

Selv om de fleste kundene hadde kjennskap til hvor avfallet blir av, var det likevel flere som var usikker. Kunnskap hos befolkningen rundt avfallet og hvordan det blir behandlet og hva det blir til, er noe Remiks kan arbeide videre med. 

– Vi vet hvorfor folk ikke kildesorterer godt nok, sier Benedikte Faksvåg i Remiks. – Det dreier seg om praktiske forhold som tilrettelegging for enkel sortering i kjøkkenbenken hjemme eller på arbeidsplass/studiested, og ikke minst tilgang på kunnskap om korrekt sortering. Er man i tvil kaster man ofte i restavfallet.

Faksvåg er fra 2023 prosjektleder for prosjektet “Slanke Restavfallsposen”, som gjennom tre år skal sette i gang alle tenkelige tiltak for å få Tromsøværingen til å sortere mer.

– Vi som bor her er fabelaktig flinke til å sortere rett i prikkede poser, men 2/3 av det vi finner i restavfallsposene burde vært sortert.

Kommunikasjonsgjengen som har hatt ansvaret for å slanke restavfallsposen sommeren 2023. f.v.: Benedikte Faksvåg, Una Arntzen, Ivar Sture Handeland, Adrian Fossheim. Ikke til stede: Thomas Vassbotn Mæhlum

Mer enn avfallsinnhenting

Hva skyldes så den tilfredshet og de gode tilbakemeldinger Remiks får?

– Her er flere faktorer som kan spille inn, selv om noe kanskje ikke er så lett å forklare., mener komunikasjonsrådgiver Thomas Vassbotn Mæhlum.

Remiks har gjennom år bygget opp høy tillit blant innbyggerne i Tromsø og Karlsøy. Folk føler at de blir tatt imot på en god måte. De synes tjenesten er gode og vel utført.

– Selv om de henvender seg på ting som kanskje ikke er “vårt bord”, så hjelper vi så langt vi kan, forteller Mæhlum. Vi sitter med mye kunnskap blant de ansatte, og forsøker å bistå som en sentral for bærekraftrelaterte ting i landsdelen. 

Utfordringer løses på lavest mulig nivå

Innsamlingssystemet er man fornøyd med, og det er mange som setter pris på å kunne ringe direkte til sjåføren, “min renovatør”.

– Ordningen er populært både for kunden og sjåføren. Utfordringer løses på laveste nivå. Har man et praktisk/teknisk problem løses det stort sett ved å kontakte sjåføren direkte.

Man er i stor grad løsningsorientert. Selv om kunden har glemt å sette ut avfallsdunken, så ordner det seg gjerne ved at vi henter den, eller finner en praktisk god løsning. 

Kundene er også godt fornøyd med Returstasjonene og våre mobile returstasjoner “MiniRetur”. Dette gjelder både selve tjenesten og ikke minst de ansatte som jobber der. De får mye skryt. 

– Tjenestene våre er under utvikling hele tiden. Vi forsøker å tilpasse oss behovene til befolkningen i de to kommunene.

Blant anna vil Returstasjonene både i Tromsø og Karlsøy foran en ansiktsløfting, og Miniretur tilpasses i 2023 i større grad de ulike sonene relatert til bomringen-

– Vi vil jo gjerne at alle skal kunne levere avfall og gjenbruksvarer uten å måtte frakte dem lange avstander og gjennom bomringen, det vinner alle på, forteller Mæhlum.

En synlig samfunnsaktør

Remiks deltar også i samfunnet på flere måter, gjennom deltakelses på arrangementer, samarbeid med forskjellige organisasjoner, støtte til lag og foreninger, med i samfunnsdebatten mm.

– Remiks sin totale synlighet og tilstedeværelse bidrar til at tilliten og tilfredsheten blant befolkningen er såpass høy som undersøkelsen viser. Vi bruker mye tid på å vise at vi er en kunnskapsrik, framoverlent og engasjert aktør.

Tilfredshetsanalysen oppsummert

Hovedkonklusjon og oppsummering Remiks Husholdning AS(RHS):

 • RHS kommer best ut av samtlige deltakere, både med hensyn til total ureflektert og total reflektert tilfredshet (87/84 poeng). 
  – Dette er svært bra resultater sammenliknet med tilsvarende undersøkelser Norfakta har gjennomført det siste året. Kundene er totalt sett svært fornøyde med RHS.

 • RHS sine kunder er meget tilfredse med oppsamlingssystemet for daglig avfall (84 poeng).
  – Nevnte årsaker til at man evt. er misfornøyd; beholdere og sekker har for lite kapasitet
  Om lag 4 av 10 kunder har mindre enn 10 meter til oppstillingsplass.

 • 7 av 10 har levert sortert avfall til RHS sine ulike returpunkter. Kundene er meget fornøyde med returpunktene (81 poeng).
  – Årsaker nevnt til at man evt. er misfornøyd;
  tungvint, tømmes for sjelden, forsøpling samt små innkaståpninger. Om lag halvparten av kundene har mindre enn 1000 meter til nærmeste returpunkt.

 • Kundene er svært tilfredse når det gjelder hentingen av det daglige avfallet (87 poeng).- 
  Årsaker nevnt til at man evt. er misfornøyd med dette området; er for langt unna samt på sommeren så går det for lang tid mellom hver tømming.

 • Om lag 8 av 10 kunder har benyttet seg av muligheten til å levere inn større ting eller større mengder avfall til RHS’ sine betjente gjenvinningsstasjoner. Kundene er svært tilfredse med denne ordningen (87 poeng).
  – Årsaker nevnt til at man evt. er misfornøyd;
  vanskelig å finne rett sted for avfallstypene, lang kø samt åpningstidene.
  Om lag 4 av 10 kunder har mindre enn 5 km til nærmeste gjenvinningsstasjon.

 • Om lag halvparten av kundene har kjennskap til hva som skjer med avfallet etter at det er samlet inn. Kundene er nå forholdsvis tilfredse med sluttbehandlingen av avfallet (72 poeng).
  – Årsaker nevnt til at man evt. er misfornøyd;
  for lite gjenvinning og gjenbruk, stygge behandlingsanlegg, lite miljøvennlig, avfallet blir kjørt for langt unna, transporteres til Sverige samt vet ikke hvor de skal kaste hva.

 • Om lag 3 av 10 har vært i kontakt med RHS om renovasjonstjenestene. Kundene er svært fornøyde med responsen fra RHS (86 poeng).
  – Nevnte årsaker til at man evt. er misfornøyd;
  det skjedde ikke noe – min henvendelse ble ikke fulgt opp samt dårlig kundeservice.

 • Om lag 8 av 10 husker å ha mottatt informasjon fra RHS i løpet av det siste året. Kundene er godt fornøyde med den informasjonen de har mottatt (79 poeng).
  – Årsaker nevnt til at man evt. er misfornøyd;
  savner informasjon om når avfallet blir hentet, savner informasjon om kildesortering, uforståelig, for lite tilgjengelig samt tømmekalender på nettsiden fungerer ikke. 

 • Om lag 4 av 10 har lagt merke til fakturaen fra RHS. Kundene er tilfredse med betalingsopplegget (75 poeng).
  – Nevnt årsak til at man evt. er misfornøyd;
  misfornøyd med prisene. 

 

Tre stolte medarbeidere i Remiks smiler

Relaterte artikler