Etablering av Avfallsklynge Nord

Remiks tok i 2020 initiativ til å utvikle et nettverkssamarbeid i avfallsbransjen i Nord-Norge, med mål om å utarbeide felles strategier og plattformer for grønn omstilling og sirkulær økonomi i vår region​.

Avfallsklynge Nord består av Vefas, Fimil, Reno Vest, Avfallsservice, Finnmark Ressursselskap og Remiks. Fylkeskommunen Troms og Finnmark har bidratt med midler til prosjektet. 

– Gjennom strategisk samarbeid og felles utvikling av løsninger kan vi sammen oppnå både kostnadsbesparelser, synergieffekter og kompetanseheving, og løfte felles arbeid mot nasjonale og regionale mål innenfor avfallshåndtering og miljø og sirkulærøkonomi, sier Øivind Ballovarre Østbø, prosjektleder og utviklingssjef i Remiks Miljøpark.

Regional strategi for grønn omstilling

Selskapene har de siste fem årene utviklet et nært og godt samarbeid, innenfor flere områder. De har gjennomført uformelle møter hvor tema og problemstillinger som alle selskapene står overfor ha vært diskutert. Samarbeidet har gitt flere konkrete “spin-offs”, for eksempel i form av selskapsetablering for nye forretningsområder som Alta Fjernvarme, samarbeid om administrative oppgaver og utfordringer gjennom utvikling av felles maler for innovative anskaffelser.

– Målet med prosjektet er å danne grunnlaget for et nettverkssamarbeid for bedrifter og samfunnsaktører innenfor avfallshåndtering og miljø, sier Østbø. Gjennom dette forprosjektet skal vi avklare hvilke områder som har størst potensial, definere innsatsfaktorer for en regional strategi for grønn omstilling og innovative løsninger for å nå nasjonale og regionale mål for avfalls- og ressurshåndtering.

Et av de større samarbeidsprosjektene i klyngen, er innføring av ny merkeordning i alle selskapene. Ny merkeordning er et nasjonalt prosjekt som ble ferdigstilt i 2020, og flere emballasjeprodusentene i Norge har innført ordningen. Avfallsbransjen som har kildesortering for innbyggerne i nord, har som mål å innføre ny merkeordning på kildesorteringsposene ved årsskiftet 2021/2022.

Innføring av ny merkeordning i Nord-Norge

– En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep, for å gjøre det enklere både for forbrukere og næringsliv i Norge å sortere riktig, forteller Kari H. Slaattelid, kommunikasjonssjef i Remiks Miljøpark. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger på posene som skal benyttes, for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

Ny merkeordning er et nasjonalt prosjekt som ble ferdigstilt i 2020, og flere emballasjeprodusentene i Norge har innført ordningen. Avfallsbransjen som har kildesortering for innbyggerne i nord, har som mål å innføre ny merkeordning på kildesorteringsposene ved årsskiftet 2021/2022. Foto: Sorterer.no

Selskapene i Avfallsklynge Nord har i stor grad likt kildesorteringssystem med felles pose og fargeordning, og ønsker å innføre den nasjonale merkeordningen.  Det betyr endringer. Slaattelid leder et kommunikasjonsprosjekt i klyngen, hvor selskapene jobber med å legge til rette for felles kommunikasjon og informasjon når innføring av ny merkeordning gjennomføres i selskapene. 

– Innføring av ny merkeordning er et stort felles prosjekt, hvor informasjonen og utfordringene er like.  Informasjonsmateriell og kampanjer i forbindelse med innføringen, kan koordineres og utvikles i fellesskap hos alle selskapene i klyngen, poengterer hun. Og vi bruker ny merkeordning som konkret pilot og grunnlag, for å vurdere et videre samarbeid i forbindelse med andre felles kommunikasjonsutfordringer.