Pandemien påvirker klimaregnskapet positivt

Et år med pandemi har satt sine spor for mange virksomheter. For Remiks sin del har pandemien påvirket klimaregnskapet i positiv retning.

Et år med pandemi har satt sine spor for mange virksomheter. For Remiks sin del har pandemien påvirket klimaregnskapet i positiv retning.


– Siden 2019 har vi hatt en nedgang i utslipp på 16 %. Hovedårsaken til denne nedgangen er overgangen fra diesel til biodiesel på Remiks Husholdning sine kjøretøy, forklarer prosjektleder i Remiks Miljøpark, Petter Strand. Gjennom bedre tilgang på vegetabilsk diesel, også kalt HVO100, har utslippene i Remiks gått betydelig ned det siste året. Denne typen diesel er produsert på organisk og gjenvinnbart avfall.

Mindre reising, flere digitale møter

Petter Strand, som har hatt ansvar for årets klimaregnskap, forklarer hvordan det ligger et stort potensial i å kutte enda mer utslipp, ved å se på drivstoff og kjøretøyene som er i bruk knyttet til daglig drift.

– Det vi kan påvirke mest er de direkte utslippene knyttet til drivstoff. Her har Remiks mulighet til å kutte enda mer utslipp, gjennom å elektrifisere kjøretøyene som brukes internt på området, forteller prosjektlederen. Ved å elektrifisere internt kjøretøy som i dag går på diesel eller HVO, kan vi bli tilnærmet helt utslippsfrie på dette området. Vi bruker nå systemer og har har egne KPI´er (målbare mål), knyttet til effektiv og mer miljøvennlig kjøring i Remiks Husholdning, oppsummerer han.

Til tross for at pandemien har hatt enorme negative konsekvenser for samfunnet, har det hatt et positivt utslag når det gjelder klimaregnskapet.

– Det har vært en stor nedgang i bedriftsreiser, som igjen teller veldig positivt i en klimasammenheng, forteller Petter Strand. Hele organisasjonen er blitt tilvendt en mer digital hverdag og vi har vært nødt til å gjennomføre møter og samlinger digitalt. Dette vil bidra til videre reduksjon i bedriftsreiser, fordi vi har fått erfaring med hvilke møter som lar seg gjennomføre digitalt og hvilke som fungerer best ved å møtes fysisk, sier han.

Grønne innkjøp prioriteres

I koronaperioden i 2020 har det vært en betydelig nedgang i vareinnkjøp i Remiks. For fremtiden skal grønne innkjøp vektlegges i enda større grad .

– Vi skal vektlegge klimaavtrykket til varen eller tjenesten som kjøpes inn i alle scenarioer. Remiks skal bruke kjøpekraften sin som det største avfallsselskapet i nord, til noe nyttig, konstaterer Petter Strand.

Klimavennlig bruk av denne kjøpekraften var en viktig prioritering, når det i 2020 ble investert i en ny, helelektrisk restavfallskvern for restavfallet som går til energigjenvinning hos Kvitebjørn Varme.

Kartlegger egne utslipp

I 2020 gjennomførte Remiks en større kartlegging av egne utslipp. Dette ble gjennomført i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, hvor Petter Strand avla sin mastergrad og skrev om kartleggingen av CO2 knyttet til ulike avfallstyper i sin masteroppgave.

– Kartleggingen har vært viktig, for å kunne se hva slags påvirkning avfall har på miljøet, forteller han. I oppgaven ble det sett nærmere på hvordan avtrykket var på de ulike avfallstypene og hvilken type avfallsbehandling som er den beste i klimasammenheng.

– Avfallsreduksjon er uten tvil det som er best for klima, forteller Strand. Men om det først oppstår avfall, er materialgjennvinning den beste behandlingsmetoden, avslutter han.