Årsberetning 2020

Konsernet har styrket sin egenkapital og ga 2 millioner i utbytte tilbake til Tromsø kommune og innbyggerne i 2020.

Som følge av koronasituasjonen har Remiks gjennomført særskilte risikovurderinger og gjort nødvendige tilpasninger for å kompensere for effekten av pandemien.

Virksomhetens art og lokalisering 

Selskapet ble stiftet 17. juni 2009 av Tromsø kommune. Karlsøy kommune er medeier i selskapet, med en liten aksjepost. Konsernet består av morselskap Remiks Miljøpark AS og tre datterselskaper. De tre datterselskapene eies 100%: Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS.  

Remiks Miljøpark AS har som formål drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige verdier. Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stab- og støttefunksjoner for datterselskapene. 

Konsernet har som formål å være totalleverandør av avfallstjenester. Konsernet skal videre være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional utvikler innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Den operative virksomheten utføres av datterselskapene: 

 • Remiks Husholdning AS – ivaretar den lovpålagte renovasjonstjenesten for eierkommunene 
 • Remiks Næring AS – er totalleverandør for avfallstjenester for næringslivet i nord 
 • Remiks Produksjon AS – har ansvar for mottak, sortering og omlasting av avfall, samt sikre forsvarlig videre behandling og bearbeiding av avfall. 

Konsernets hovedvirksomhet er lokalisert i Remiks Miljøpark på Skattøra i Tromsø kommune. Remiks som konsern har de siste årene blitt mer synlig som regional aktør i nord, ved eierandeler i Alta Fjernvarme AS, Origo Skibotn AS, Arctic Waste Management AS og Avfallsmegling Nord AS. 

Remiks og samfunnsansvar 

Remiks er eierkommunenes viktigste kompetansebedrift og samarbeidspart innen miljø og gjenvinningsspørsmål. Informasjon og opplæring overfor både barnehager, grunnskoler og videregående utdanning er videreført i 2020.

Remiks har deltatt i oppryddingsprosjekter i kommunal og fylkeskommunal regi. Konsernet har hatt to lærlinger i 2020, hvorav en i Remiks Miljøpark AS. Leverandører må følge Remiks sine retningslinjer vedrørende sosial dumping. 

Arbeidsmiljø og sykefravær 

Morselskapet hadde 24,8 årsverk og konsernet hadde 117,6 årsverk i løpet av 2020. 

Remiks Miljøpark AS hadde i 2020 sykefravær på 6,92 %, hvor korttidsfraværet var på 1,78 % og langtidsfraværet utgjorde 4,51 %.

Konsernet, med sine 104 faste ansatte, hadde i 2020 et totalt sykefravær på 9,25 %, hvor korttidsfraværet var på 1,73 % og langtidsfraværet utgjorde 7,52 %.  

Selskapet og resten av konsernet jobber aktivt med å få ned sykefraværet, både i samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjeneste og NAV – et arbeid som gir resultater på korttidsfravær som knyttes opp mot trivsel på arbeidsplassen. Det er startet et prosjekt med analyse av langtidsfraværet, prosjektet ledes av bedriftshelsetjenesten. 

Det var i 2020 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker.  

Likestilling og diskriminering 

Likestillings- og diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlag, herunder sammensatt diskriminering og kjønnsbasert vold. Remiks Miljøpark AS tolererer ikke noen form for diskriminering mot sine medarbeidere, og jobber aktivt for å fremme lovens formål innenfor virksomheten. 

Selskapet har tre kvinnelige styremedlemmer, inkludert styreleder, slik at myndighetenes forventning til likestilling i styret er oppfylt.   

Det er i morselskapet ansatt 12 kvinner og 13 menn i faste stillinger. Totalt i konsernet er det 104 personer i faste stillinger fordelt på 101,5 årsverk, med en sammensetning på 18 kvinner og 86 menn. 

I løpet av 2020 ble det ansatt fem kvinner. Konsernet arbeider for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken. I tillegg er det to lærlinger og 29 ansatte som vikarer/midlertidig ansatte/ekstrahjelp/studenter/prosjekter. 

I 2020 har selskapet i samarbeid med tillitsvalgte gjennomført en kartlegging av lønns- og arbeidsvilkår med påfølgende justering for å sikre ansatte lik lønn for likt arbeid. 

En intern gruppe er dannet bestående av tillitsvalgte, verneombud, kommunikasjonssjef og HR-ansvarlig som jobber aktivt med temaene likestilling og ikke diskriminering. Ut over dette utfører selskapet følgende aktiviteter for å fremme likestilling og hindre diskriminering: 

 • Ifm rekruttering brukes det kjønnsnøytrale uttrykk i stillingsannonser og oppfordrer kvinner til å søke 
 • Det er gjennomført prosesskartlegging av alle arbeidsoppgaver og utarbeidet rutiner for å sikre forutsigbarhet og lik behandling av ansatte 
 • Det er utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere diskriminering og mobbing 
 • Redusert bruk av midlertidige ansatte og deltidsstillinger 
 • Involvering av tillitsvalgte i personalsaker og ifm rekruttering 
 • Alle ansatte skal ha like muligheter til utvikling, opplæring og kompetansehevende tiltak 
 • Løpende kartlegging av tilretteleggingsoppgaver til ansatte med nedsatt/endret arbeids-/funksjonsevne 
 • Tilrettelegging for tilpasset arbeidstid og -sted, herunder mulighet for hjemmekontor 

Remiks Miljøpark AS er medlem i Samfunnsbedriftene, der hovedtariffavtalen følges med bl.a. lønnsfastsetting, arbeidstid, permisjoner og pensjonsforhold. 

Selskapet har utarbeidet rutiner på varsling av kritikkverdig forhold, herav brudd på likestillings- og diskrimineringsloven. 

Ytre miljø 

Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Kundenes avfall blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og brukes som innsatsfaktorer i energigjenvinning, materialgjenvinning eller godkjent sluttbehandling på deponi. 

Våre samarbeidspartnere forplikter seg gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på avfallsbehandling. Det er ikke registrert avvik med konsekvenser på ytre miljø i 2020 og konsernet utfører løpende leverandørrevisjoner. 

Konsernet utarbeider årlig klimaregnskap for å kunne måle, dokumentere og gjøre målrettede tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra driften.  

Forskning og utvikling (FOU) 

Konsernet deltar i FOU-aktiviteter via samarbeidsavtaler med nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner, andre avfallsselskaper og private initiativ. Det henvises ellers til selskapets Miljørapport 2020, for mer informasjon om disse aktivitetene. 

Økonomi 

Nøkkeltall  

Kontantstrøm  

MORSELSKAPET
Selskapet hadde i 2020 en netto negativ kontantstrøm på 24,9 MNOK. 

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv med 16,8 MNOK og skyldes i hovedsak resultat og avskrivning. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter er negativ med 17 MNOK på grunn av kjøp av driftsmiddel. Kontantstrøm fra finansieringsaktivitet er negativ med 24,7 MNOK. Det relaterer seg til utbetaling av gjeld i konsernselskapet, nedbetaling av langsiktig gjeld og utbetaling av utbytte. 

Selskapet har en likviditetsbeholdning ved årsskiftet på 60,7 MNOK, som inkluderer konsernkonto ordning. 

KONSERNET
Konsernet hadde i 2020 en netto negativ kontantstrøm på 24,7 MNOK.  

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv med 25,1 MNOK og skyldes resultat og avskrivning. Kontantstrømmen fra investering er negativ med 16,6 MNOK på grunn av kjøp av driftsmidler. Kontantstrøm av finansieringsaktiviteter er negativ med 33,3 MNOK og som relaterer seg til ekstraordinær nedbetaling av gjeld og at Alta Fjernvarme AS utgår fra konserngjelden. 

Den likvide situasjonen i konsernet anses som god. Likviditetsbeholdning ved årsskiftet er på 63,2 MNOK.  

Finansiell risiko

Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 192,3 MNOK. Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. Renteavtalene er derfor fordelt på flytende og fastrente, hvor sistnevnte har ulike forfallstidspunkter. 

Tromsø kommune står for innfordring av renovasjonsgebyret, og tapsføring er derfor normalt lav. For den næringsrettede delen i konsernet er det høy fokus på innfordringsarbeid, og kunder kredittsjekkes før kreditt innvilges, noe som fører til lave tap.  

Konsernet har som målsetting å opprettholde en forsvarlig egenkapital gjennom driftsmessige positive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten.   

Styrets arbeid 

I henhold til Tromsø kommunes eierskapsmelding har styret gjennomført evaluering av vårt arbeid og kompetanse. Styret samarbeider godt og ansees å ha god sammensetning med kompletterende bakgrunn og kunnskaper.

Styret har gjennomført 9 styremøter i 2020, i tillegg til styreseminar med ekstern bistand for å videreutvikle styrets kompetanse. Det er også utarbeidet ny styreinstruks. Det har vært nyttig å gjennomføre evalueringen, og det har kommet opp forslag til forbedringer som vil bli fulgt opp av styret og administrasjonen. 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Styret mener at årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per 31.12.2020. 

Som følge av koronasituasjonen er det gjennomført særskilte kontinuitets- og risikovurderinger, og selskapet har gjort nødvendige tilpasninger i driften for å kompensere for effekten av pandemien. Selskapet har solid egenkapital, god dialog med bankforbindelse og vurderer tilgangen på kvalifisert arbeidskraft som god. 

Datterselskapet Remiks Husholdning AS har negativ egenkapital per 31.12.2020. Styret mener at selskapets formål og finansiering gjennom gebyrøkonomi gjør at selskapet likevel har forutsetning for fortsatt drift. Selskapet har kommunal garanti på sin lånegjeld. 

I løpet av første kvartal 2021 vil Remiks Produksjon AS og Remiks Næring AS fusjoneres og det nye selskapet vil hete Remiks Næring AS. Formålet vil være som tidligere. 

Årsresultat og disponering

2020 gjøres opp med et resultat for konsernet på kr 7.304.857,- etter skatt. 

Morselskapet hadde et årsresultat på kr 9.731.555,- etter skatt, som foreslås overført med kr 2.000.000,- til utbytte og resterende kr 7.731.555,- til annen egenkapital. 

Tromsø, den 30.04.2021 For styret i Remiks Miljøpark AS

Tone Marie Myklevoll, styrets leder I Ketil Arnesen, nestleder I Pål Julius Skogholt, styremedlem I Hilde Grimstad, styremedlem I Berit Kristoffersen, styremedlem I Arild Sandvik, styremedlem I Jørn Eilertsen, styremedlem I Britt Mathisen Limo, adm. direktør.

Styret i Remiks Miljøpark: Fra venstre foran, Jørn Eilertsen, styremedlem, Arild Sandvik, styremedlem, Tone Marie Myklevoll, styrets leder og Ketil Arnesen, nestleder. Fra venstre bakerst, Hilde Grimstad, styremedlem, Berit Kristoffersen, styremedlem og Pål Julius Skogholt, styremedlem.