Alle kan bidra til bedre miljø og klima

TIL og Remiks har som målsetting å jobbe sammen for et mer bærekraftig samfunn. Og dette har resultert i konkrete tiltak. CO2-utslippet til TIL er redusert med 15 % hittil i år.

Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer.

– Dette kan TIL og næringslivet i Nord-Norge gjøre noe med, sier Chris Hudson, daglig leder i Remiks Næring. Men det er vanskelig for de aller fleste virksomhetene å redusere restavfall og CO2-utslipp til null

Remiks tilbyr derfor næringslivet mulighet for å bidra til bedre klima, gjennom en klimanøytral avfallsløsning. TIL går i front, noe vi er svært glade for, smiler Chris Hudson, og inviterer gjerne virksomheter i næringslivet til en prat om hvordan.

Mål om å bli klimanøytral

Et klimaregnskap utarbeides i samsvar med en FN-godkjent metode. I tillegg til bedre avfallshåndtering, ønsker TIL å jobbe med eget forbruk av energi og andre forbruksvarer, reiser og annet som gir CO2-utslipp.

Kildesortering er et av de beste og enkleste tiltakene vi kan gjøre for et bærekraftig samfunn. Her kan vi alle være på samme lag. La oss gjøre Tromsø til Norgesmester i sortering! 

ØYVIND ALAPNES, DAGLIG LEDER I TIL

Remiks tilbyr klimanøytral avfallsløsningen i samarbeid med Across Nature og Nicaforest-programmet i Nicaragua – det nest fattigste landet på den vestlige halvkule. Nicaforest kombinerer praktisk naturvern med opprettelsen av nye inntektskilder for lokale jordbruksfamilier.  

Remiks og TIL inviterte pressen nylig, for å fortelle om viktigheten av kildesortering og klimanøytral avfallsløsning.

– Det store målet vårt er å bli klimanøytral. Til tross for at vi begynner å bli eksperter på kildesortering, produserer vi fremdeles restavfall. sier Øyvind Alapnes. Restavfall skaper CO2 og vi er dermed med på å skade kloden vår. Vi i TIL ønsker å gjøre alt vi kan for å minske utslippene våre og kompensere for det vi ikke klarer å kildesortere. 

Avfall er ressurser

23 % av CO2-utslipp fra avfallsbransjen kommer fra brennbart restavfall, mens minimalt kommer fra kompostering og biogassanlegg, konstaterer Chris Hudson. Alle kan bidra til å redusere utslipp ved å redusere mengden restavfall. Det vil si sortere alt avfall som kan gjenbrukes, som papp/papir, kartong, plast og matavfall. .

Avfall er ressurser, fortsetter han og viser til Avfallspyramiden som et godt utgangspunkt for å bli bedre på kildesortering.

Se kildebildet
Avfallspyramiden viser prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

– Vi har et stort engasjement rundt TIL og har et ansvar for å inspirere alle i Tromsø til å kildesortere, mener Øyvind Alapnes, daglig leder i TIL. Bare for oss å vite at alt matavfallet går til Skibotn og blir til jord/kompost, er en stor inspirasjon for å kaste dette i den grønne posen.   

Samtidig har vi, gjennom å være Nord-Norges største gruppering av barn og unge, et spesielt ansvar for deres framtid. poengterer han. Vi håper alle i Tromsø, bedrifter som private, hiver seg rundt og blir eksperter på sortering.  

Klimanøytral avfallsløsning 

Remiks tilbyr sine kunder og samarbeidspartnere klimakvoter, gjennom å støtte skogplantingsprogrammet  The Nicaforest High Impact Reforestation Program i Nicaragua. Programmet ledes fra Tromsø av selskapene Across Nature og Across Forest, og er Gold Standard-sertifisert. Sertifiseringen er etablert av WWF Verdens naturfond.  

– FNs klimapanel presenterte nylig første del av sin nye klimarapport. Det er skremmende hvordan klimaendringene påvirker planeten, økosystemene og også oss som bor her i Nord-Norge, sier Chris Hudson. Alle må bidra til å snu den negative utviklingen.

Gjennom Nicaforest-programmet, gir vi TIL mulighet til å kompensere for utslipp fra avfallet de hittil ikke har klart å eliminere. TIL bidrar med å øke skogsarealene og dermed karbonlagringen. 

CHRIS HUDSON, DAGLIG LEDER I REMIKS NÆRING
Remiks og TIL er på lag for en bærekraftig utvikling. Kildesortering av avfall og klimanøytral avfallsløsning er viktige tiltak. Og alle kan bidra!

– Restavfallet vi produserer skaper CO2 og vi er dermed med på å skade kloden vår. TIL ønsker å gjøre alt vi kan for å minske utslippene våre og kompensere for det vi ikke klarer å kildesortere, sier Øyvind Alapnes. Det kan vi gjøre gjennom å kjøpe klimakvoter.

Hva er en klimakvote?

– Ved hjelp av fotosyntesen lagrer skog klimagasser, der CO2 er den dominerende. Ved å plante skog på tidligere avskogede områder, oppnår vi større lagringsplass for klimagasser, forklarer Øyvind Berg, daglig leder i Across Nature.   

Enkelt sagt kan vi si at jo flere trær, jo større lagringsplass for klimagasser. Lagringsenheten er antall tonn klimagasser. Ett tonn klimagasser – gjerne omregnet til CO2-ekvivalenter – er én klimakvote, sier Berg. Ved kjøp av klimakvoter bidrar virksomheter som ønsker å være klimanøytrale, til å øke skogsarealene og dermed karbonlagringen. 

Et klimaregnskap utarbeides i samsvar med en FN-godkjent metode. I tillegg til avfallshåndtering, tar man med blant annet forbruk av energi, andre forbruksvarer og reiser som gir utslipp. TIL er godt i gang, når avfallet de leverer er kompensert for og dermed klimanøytralt.

ØYVIND BERG, DAGLIG LEDER I ACROSS NATURE

– For å bli sertifisert i Gold Standard må vi som tilbyr kvoter gjennomgå både en validering og en verifisering, som viser at vi driver forvaltning av skogen på en bærekraftig måte. Det vil si bidrar til positive miljøeffekter og positiv sosial utvikling, avslutter han.