Gjenvinnerdagen 2022

Det handler om å tenke helhetlig, dersom man skal lytte til Remiks sine råd til regionens politikere.

De fleste partiene stilte med sine representanter på Gjenvinnerdagen onsdag 24.august, et årlig og nasjonalt arrangement der styrende myndigheter inviteres til å få innblikk i avfallshåndtering fra bransjen selv.  
Remiks delte gladelig av sine erfaringer, og adm.dir Britt Mathisen Limo geleidet gjestene gjennom en omvisning på Remiks Miljøpark på nordspissen denne onsdagen. Med seg på veien hjem fikk de både en statusoversikt og et innblikk i muligheter og hindringer for det kommunalt eide selskapet. 

 

Opptatt av tydeligere ansvarfordeling og regelverk som henger sammen 

«Vi har behov for økt samarbeid og et mer forutsigbart rammeverk», opplyser Limo. Hun mener regelverket slik det er i dag ikke hensyntar hele verdikjeden, og heller ikke ansvarliggjør produsent og forurenser i tilstrekkelig grad.   
“Skal du klare å konkurrere med resirkulerte råvarer så må det være enkelt og effektivt å gjenvinne. Det burde stilles krav til innblanding av resirkulerte råvarer i nye produkter. Det offentlige må være flinkere til å etterspørre det samme, stille miljø- og utslippskrav samt etterspørre gjenbruk.” 

Remiks viste til flere konkrete eksempler som illustrerer at lovverket verken er funksjonelt eller målrettet slik det foreligger nå.  Innbyggerne i Tromsø og Karlsøy er i praksis med på å finansiere innsamling av plastemballasje, noe som egentlig skal dekkes av plastprodusentene.

«Lovverket og øvrige regler må sikre prinsippet om at forurenser betaler, og at produsentansvaret tas på alvor», mener Limo. 

Kjøper mer enn vi trenger 

Vi kjøper for mye, og vi kjøper varer av varierende kvalitet. Erfaringene fra Remiks Bruktbutikk viser at de som leverer fine varer, ofte gjør det fordi de har kjøpt seg nytt selv. – Til tross for at det som leveres inn har mange bruksår igjen. I motsatt ende av skalaen opplever Remiks også titt og ofte at kvaliteten på det som leveres inn er for dårlig til at produktet kan videreselges. 

Både gode og dårlige på kildesortering 

Karlsøybeboeren og Tromsøværingen er jevnt over god på kildesortering. Det gjøres en solid innsats hjemme når det gjelder plast og papiravfall. Det bør derimot gjøres en innsats rundt restavfall-posen. Remiks gjennomfører jevnlige plukkanalyser, som avslører at cirka 70% av innholdet i posen burde vært kildesortert. «Avfall er ressurser, og riktig sortert avfall gjør at disse verdiene forvaltes riktig», opplyser Limo. «Det gir mer penger i kassa, som igjen bidrar til at renovasjonsgebyret innbyggerne betaler holdes nede.» En vinn-vinn-situasjon der, altså. 

Adm.dir Britt Mathisen Limo ga et innblikk i det optiske sorteringanlegget

 

Restavfallet du kaster blir til fjernvarme i nabobygget

Et 50 meter langt transportbånd forbinder sorteringsanlegget med Kvitebjørn Varme, som forbrenner restavfallet og leverer varme til byens befolkning. Remiks opplyser om at denne løsningen erstatter det som fort vekk var 100 lastebiler i måneden, som fraktet restavfallet ut av landet og sørover i Europa. Ikke bare sparer det miljøet for unødvendige utslipp fra frakt og reduserer fraktkostnadene for bedriften. «Den valgte løsningen gjør også at ressursen restavfall utnyttes lokalt», opplyser hun. 

Innovative og framoverlente 

Store og små utfordringer til tross, Remiks er seg bevisst egen posisjon midt i det grønne skiftet og omstillingen som foregår. Organisasjonen har både hvilepuls og er framoverlent på samme tid. 

Rå Biopark ligger an til å settes i gang for alvor i 2023. Her har Remiks ledet an for å etablere et anlegg for produksjon av biogass og biokull i Skibotn. Avfallsselskapene i Nord-Norge står sammen om prosjektet, i tillegg til andre aktører som Asko, Mack og Barents Naturgass, som etterspør bærekraftige, miljøvennlige produkter. Rå vil ta imot matavfall fra Vestfjorden i sør til Hammerfest i nord. 

«Rå Biopark er et resultat av samarbeid og åpenhet i regionen», sier Mathisen Limo. «Det finnes en økende forespørsel etter klimanøytralt drivstoff, og at alle kommuner blir pålagt å sortere ut matavfall fra 2023 vil gi øktende mengder råstoff til Bioparken. Vi går fra et problem i form av deponering eller forbrenning av restprodukter, til å utnytte ressursene til nytt råstoff i en ny industri.» 

Vil fremme samarbeid og åpne linjer 

Politikerne fikk høre at en rekke større endringer står på trappene for Remiks og avfallsbransjen generelt. Nye lover trer i kraft fortløpende de nærmeste årene, blant annet relatert til plastsortering og mottak av tekstiler. Innføring av C02-avgift og noen større investeringsbehov er også på agendaen fremover.  

«Nøkkelen til omstillingen vi har foran oss er samarbeid», mener Limo. «Privat næringsliv og det offentlige, produsenter og avfallshåndteringsselskapene må se på helheten, og hvordan vi sammen kan bidra til å løse de utfordringene vi har i nær framtid. For å få den enkelte til å kjøpe smart, bruke smart og kaste smart trenger vi også åpne linjer og ærlig kommunikasjon i alle retninger.» 

Gjenvinnerdagen 2022 var i så måte en god start, da både Remiks sine ansatte og de politiske representantene bidro til en åpen diskusjon, og alle satt igjen med litt ny lærdom etter endt arrangement. 

Relaterte artikler