Framtidens returstasjon

Anna Yttergård Bjørhovde er student ved Universitet i Bergen, og har jobbet i Remiks i sommer gjennom REdu-programmet. Hovedformålet er å få de kloke hodene inn i bransjen.

REdu-programmet er avfalls- og gjenvinningsbransjens store kompetanseløft og ble innført av bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Målet er å heve kompetansen i bransjen gjennom erfarings- og kunnskapsutveksling.

Anna Yttergård Bjørhovde er student innenfor internasjonale studier og samfunnsøkonomi, og har hos Remiks fått mulighet til å anvende kunnskap og ferdigheter oppnådd gjennom studiene.

Hun fikk i oppgave å beskrive framtidens returstasjon, i omstillingen fra å tenke på avfall som søppel til å heller tenke på det som viktige råvarer.

Fått økt innsikt i bransjen

Basert på funn fra teori og litteratur innen atferdsendring, samt innsikter hentet fra returstasjoner fra Remiks og andre avfallsselskaper i Norge, har hun oppsummert tiltak med formål om å forbedre kommunikasjon og drift av Returstasjonen i Tromsø.

– Remiks er Nord-Norges største avfallsselskap, og i sin strategi er det en tydelig ambisjon om å bidra til en bærekraftig, sirkulær framtid, poengterer Yttergård Bjørhovde. Og jeg håper resultatet av arbeidet med framtidens returstasjon kan brukes.

Avfallspyramiden viser prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

– Arbeidet har krevd selvstendighet og samarbeid med flere i Remiks. Presentasjon av oppgaven og forslag til tiltak ble godt mottatt, sier Kari H. Slaattelid, kommunikasjonssjef i Remiks. Og Remiks Husholdning har allerede signalisert at resultatene fra rapporten, tas med inn i videre utviklingsarbeid.

– Jeg har fått økt innsikt både i Remiks, bransjen og viktige tema som miljø, bærekraft og gjenbruk, sier studenten. Gjennom dette programmet har jeg fått relevant praktisk erfaring innen prosjektarbeid, formidling, samarbeid og kommunikasjon, noe jeg vil ta med meg videre.

Endrer folks tankesett

– Forbedringene jeg anbefaler knytter seg til tilpasninger jeg har funnet nyttige, for å endre synet på at avfall ikke er søppel men råvarer, forteller Anna Yttergård Bjørhovde. God kommunikasjon kan påvirke folks kunnskapsmangel, negative holdninger eller misoppfatninger omkring gjenvinning, ombruk og reduksjon.

– Anna har gitt oss nyttige innspill på hvordan vi kan forsterke kommunikasjonen vår og være klar og tydelig. Begreper som sirkulærøkonomi og bærekraft kan være kompliserte for noen å forstå, og kan skape både usikkerhet, mindre ansvarsfølelse og utførelse, sier Kari H. Slaattelid.

Vi har fortsatt noen myter som må knuses, om at alt brennes. Noe det ikke gjør, påpeker hun. Det er kun restavfallet som brennes, og målet er å redusere mengden restavfall fra husholdningene og næringslivet. Returstasjonene er i så måte viktige, for å påvirke folks holdninger positivt og øke materialgjenvinningsgraden.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »