Remiks appellerer til politikerne

Gjenvinnerdagen ble nylig arrangert av Remiks Miljøpark og kolleger i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. Over 100 stortingskandidater fra ulike partier besøkte 16 anlegg over hele landet. Det er første gang Remiks Miljøpark og bransjekolleger arrangerer Gjenvinnerdagen. Og det blir ikke den siste.

Gjenvinning betyr å bruke stoffer fra avfall og restprodukter på nytt. Begrepet brukes som fellesbetegnelse for forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse (energigjenvinning).

– Dersom vi skal lykkes i omstillingen til en mer bærekraftig framtid, er det avgjørende at vi reduserer overforbruket og øker materialgjenvinningen, fastslår Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks Miljøpark. Denne omstillingen klarer ikke bransjen på egenhånd.

Derfor er vi glade for at partikandidatene til Stortingsvalget viser stor interesse for vår bransje, fortsetter hun. Forhåpentligvis tar de med seg viktig lærdom og forståelse inn i sitt politiske arbeid, for hvordan vi sammen kan få til denne omstillingen.

Remiks Miljøpark og bransjen for øvrig jobber daglig med prosjekter for redusert forbruk, økt materialgjenvinning og sikker behandling av farlig avfall som må tas ut av materialkretsløpet, forteller Britt Mathisen Limo, adm direktør i Remiks Miljøpark. Foto Remiks/David Jensen.

Skuffende trend på materialgjenvinning

I lys av den nylig fremlagte 1. del av FNs klimapanels (IPCC) 6. hovedrapport, har det etter Remiks Miljøpark sitt syn vært en ensidig politisk og redaksjonell fokus på konsekvensene av norsk oljeutvinning.

– Del-rapporten synliggjør konsekvensene av de menneskelige påvirkningene på miljø og klima, men det har vært lite norsk politisk fokus på behovet for redusert overforbruk og økt materialgjenvinning, sier Britt Mathisen Limo.

Hvordan kan vi få politikerne til å være konkrete om tiltak innen reduksjon av overforbruk og økt materialgjenvinning, og engasjere seg i å få tiltakene gjennomført? Stortingskandidatene fra Troms var lydhøre og engasjerte, noe som gir håp. Foto Remiks/David Jensen.

Gjennom EØS var Norge forpliktet til at 50 % av husholdningsavfall skulle materialgjenvinnes innen 2020. Per i dag er vi på rundt 34 %, noe som er en skuffende trend.

Remiks Miljøpark og bransjen for øvrig jobber daglig med prosjekter, for å redusere forbruket, øke materialgjenvinningen og sikre god behandling av farlig avfall som må tas ut av materialkretsløpet. 

Savner nasjonale tiltak og forutsigbart regelverk

– 90 % av tapet av biologisk mangfold og 50 % av totale klimagassutslipp er knyttet til utvinning og prosessering av naturressurser, konstaterer Bitt Mathisen Limo.

Gjennom å ta vare på materialressurser, har avfalls- og gjenvinningsbransjens en viktig rolle i den sirkulære økonomien etablert seg til å bli en leverandør av sekundære råvarer.  

– I dagens forbrukersamfunn der det materielle forbruket når stadig nye høyder, kjemper produsentene en intens kamp om å vinne forbrukernes oppmerksomhet, poengterer Limo.

Da er det svært viktig at forbrukerne er bevisste sine valg og får kunnskap om hvordan dagens forbruk er med på å påvirke forutsetningene for fremtidige generasjoner.

Fra informasjons- og dialogdelen av Gjenvinnerdagen 24. august 2021, med stortingskandidatene til Tromsbenken. Foto Remiks/David Jensen.

Under møtet med politikerne presiserte adm. direktør i Remiks Miljøpark, at bransjen har behov for et forutsigbart regelverk og er positive til at det endelig er etablert en nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Myndighetene har ambisjoner om å etablere et virkemiddelapparat for lønnsom bruk av sekundære råvarer. Nå må det komme reelle tiltak. 

Appellerer til politikerne

Materialgjenvinning er fortsatt et mer kostbart alternativ enn energigjenvinning. Remiks Miljøpark og bransjen ber om at politikerne tar utfordringene på alvor, og:

  • sørger for et regelverk som stiller strengere krav til produsentene får på plass et forutsigbart regelverk. Det er et paradoks at kravene til materialgjenvinning ligger på husholdningsavfall, når hovedtyngden av avfallet kommer fra næringsliv og industri. Reelle og velfungerende miljøkrav må være uavhengig av hvem som er forbruker og avfallsprodusent 
  • bruker offentlige innkjøp til å etterspørre resirkulerte råvarer 
  • sørger for at arealplanleggingen i kommunene legger til rette for økt produksjon av resirkulerte råvarer  
  • implementerer kravene om obligatorisk utsortering av mat- og plastavfall for næringslivet i Avfallsforskriften 
  • etablerer en praksis for at nye målsettinger innføres trinnvis, som følges opp årlig og at virkemiddelbruken  gjennomgås dersom målene ikke nås 

– Teknologisk krevende løsninger gir høyere produksjonskostnader og dermed dyrere produkter, som igjen medfører lavere etterspørsel, forklarer Britt Mathisen Limo. Samtidig er produksjon av gjenstander med dårlig kvalitet og som ikke lar seg reparere, en versting i utslippssammenheng.  

Økt bruk av sekundære råmaterialer er derfor et bra tiltak i seg selv, men det hjelper lite hvis det som produseres av produkter og emballasje er “søppelprodukter”. Det vil si produkter som hverken lar seg reparere, sortere eller materialgjenvinne, avslutter hun. 

Tilstede på Gjenvinnerdagen i Remiks Miljøpark, f.v. Jens Ingvald Olsen (R), Hanne Stenvaag (1. kandidat R), Kristian Wilsgård (2. kandidat FRP), Wenche Skallerud (SP), Nils-Ole Foshaug (2. kandidat AP), Mari Siljebråthen (AP), Even Aronsen (1. kandidat V) og Tonje Nilsen (H). Foto Remiks/David Jensen.